Hướng nghiệp IT

Chuyên mục chia sẻ các vấn đề về:

JS & DOM

Nội dung liên quan đến khoá học AJAX & JSON trên CiOne.
https://www.cione.vn/class/learning/courses/570fbf57c8e4f06d27fea17b

Site Feedback

Discussion about this site, its organization, how it works, and how we can improve it.

MOS


Xin chào các bạn,

node.js

Tất cả các vấn đề liên quan đến Node.js

HTTP

Các thảo luận liên quan đến giao thức HTTP.

Database

Bạn sẽ tự tay mô hình hoá nghiệp vụ dưới dạng sơ đồ trực quan để giúp doanh nghiệp và đội ngũ phát triển phần mềm hiểu đúng và đầy đủ. Từ sơ đồ trực quan đó, bạn sẽ biết cách chuyển thành sơ đồ lưu trữ nhằm phục vụ số hoá toàn bộ dữ liệu mà nghiệp vụ đó đang thực hiện.