Chèn Background-image bằng CSS


#1

mình đưa bức ảnh balck15.jpg ngang hàng với file index.html khi chạy trình duyệt thì thấy hình background hiện lên. nhưng khi đưa bức ảnh balck15.jpg vào file images thì ảnh background không hiện khi website chạy. không biết nguyên nhân gì. mấy anh chỉ giúp mình với ak.


#2

Hi em,

Em sửa thành như sau:

background-image: url("images/black15.jpg");

Đang thiếu dấu "