Cho e hỏi tại sao theo thứ tự là <tfoot> rồi mới tới <tbody> nhưng mà kiểm tra trên Validator bị lỗi đổi thứ tự thì đúng chuẩn ạ?


#1

Hi ae,

Bạn Thiện hỏi:

cho e hỏi tại sao theo thứ tự là <tfoot> rồi mới tới <tbody> nhưng mà kiểm tra trên Validator bị lỗi đổi thứ tự thì đúng chuẩn ạ?


#2

Do chuẩn W3C đã thay đổi nên thứ tự của tfoot và tbody cũng thay đổi theo nhé em