Cho em hỏi cách thêm từng hình laptop vào ngay ngắn như demo đồ án shopping mall?


#1

Bạn @Nghia_Doan hỏi:

A/c cho em hỏi cách thêm từng hình laptop vào ngay ngắn như demo đồ án shopping mall ạ

Link tới đề đồ án: https://www.cione.vn/class/learning/courses/546419450a398c9f62a0f3d1/lessons/5804c568a30404507a40214b


#3

Dùng thẻ table để tạo bố cục nhé