Cho em hỏi về thuộc tính width đơn vị đo của nó là gì?


#1

Bạn Vĩnh Phong có câu hỏi:

Mentor ơi cho e hỏi về thuộc tính width đơn vị đo của nó là gì vậy?


#2

Chào Phong, đơn vị đo mặc định sẽ là pixcel. Ví dụ ta điền width: 200 thì trình duyệt sẽ hiểu là 200px. Ngoài ra ta cũng có thể chỉ định thêm các đơn vị đo khác như: %, em, rem.
Cách quy đổi về đơn vị Pixcel như sau: 1em = 19px, 1rem = 16px.