Cho mình Hỏi về function này vs


#1

Các admin cho mình hỏi trong function
function eventDelegate(el, eventName, targetSelector, eventHandler){
el.addEventListener(eventName, function(evt){
if(evt.target.matches(targetSelector)){
if(eventHandler){
eventHandler(evt);
}
}
})
}
thì cái
if(eventHandler){
eventHandler(evt);
}
nghĩa là gì nhỉ


#2

Hi Hùng!
if(eventHandler) {eventHandler(evt);} mục đích ở đây là để tránh việc truyền null, vì eventHandler là đối số của hàm eventDelegate; vì vậy buộc phải truyền eventHandler vào thì app mới chạy được.