Cho mình hỏi về thuộc tính action: muốn giá trị được truyền vào thì mình phải lập thêm 1 file html để có thông tin truyền vào phải không?


#1

Bạn Hoàng Anh hỏi:

Cho mình hỏi về thuộc tính action: muốn giá trị được truyền vào thì mình phải lập thêm 1 file html để có thông tin truyền vào phải không?


#2

Chào Hoàng Anh, đúng là ta cần phải tạo thêm file HTML để khi action xảy ra thì nó sẽ chạy đến trang đó nhé


#3

Để có thể hiểu rõ ý nghĩa của action và method thì Hoàng Anh xem khóa HTTP nhé. Giải thích rất rõ tại sao lại là GET và POST