Hỏi về các thẻ html5


#1

Cho em hỏi là dùng các thẻ header, footer, section, main, aside, article ta có thể thêm thuộc tính class để trang trí, chỉng sửa được hay ko, hay là phải dùng thẻ div đặt class cho vào trong các thẻ html5 đó để chỉnh sửa?


#2

Hi @GiaHao, các thẻ HTML bạn đều có thể thêm 1 hoặc nhiều class nhé.