Không chọn được child selector


#1

Mình có file html và css như thế này: https://codepen.io/tiensoul/pen/VBywya
Mình có dùng bộ chọn child selector để chọn 123456 và chuyển sang màu đỏ còn các phần tử con khác không chọn. Cụ thể:
.olist > li {
color: red;
}
nhưng tại sao nó lại chọn tất cả vậy mọi người.


#2

@tienminh247 . Sỡ dĩ như vậy là do tính kế thừa nha bạn!!!. Các thẻ li có cha trực tiếp là .olist sẽ có màu đỏ Sau đó, do tính kế thừa , tức là các thẻ con sẽ thừa hưởng tính chất của thẻ cha. Ở đây, tất cả các thẻ là con của thẻ li sẽ thừa hưởng tính chất của thẻ li, nên có màu đỏ