Lỗi AssertionError: expected undefined to equal 0


#1

mocha.setup(‘bdd’);
var expect = chai.expect;

// Viết hàm trả về số chẵn đầu tiên trong mảng sử dụng find method
// Nếu không tìm thấy số chẵn nào thì trả về undefined
function findFirstEvenNumber(array) {
array.find(function(item){
if(item % 2 === undefined){
return undefined;
}
else{
return item % 2 === 0;
}
})
}

describe(‘findFirstEvenNumber’, function () {
it(‘case 1’, function () {
expect(findFirstEvenNumber([7, 9, 0, -2])).to.equal(0);
});

it(‘case 2’, function () {
expect(findFirstEvenNumber([7, 9, 3])).to.equal(undefined);
});
});

mocha.run();

lỗi
AssertionError: expected undefined to equal 0