Lỗi javascrip khi tạo slide


#1

Ah chị ơi cho e hỏi,e muốn tạo 1 slide ảnh mà có cả chấm chuyển bên dưới và 2 mũi tên 2 bên ,nhưng khi lại xảy ra lỗi ở file js, ah chị giúp e vs ạ
image


#2

Hi em,
Biến slideIndex khởi tạo chưa gán giá trị mặc định nhé em


#3

Ah có thể chỉ rõ giúp e được k ạ,e rối quá r :frowning:


#4

var KichThuoc = document.getElementsByClassName(“slide”)[0].clientWidth;
var ChuyenSlide = document.getElementsByClassName(“chuyen-slide”)[0];
var Img = ChuyenSlide.getElementsByTagName(“img”);
var Max = KichThuoc * Img.length;
Max -= KichThuoc;
var Chuyen = 0;
function Next(){
if(Chuyen < Max) Chuyen += KichThuoc;
else Chuyen = 0;
ChuyenSlide.style.marginLeft = ‘-’ + Chuyen + ‘px’;
}

function Back(){
if(Chuyen == 0) Chuyen = Max;
else Chuyen -= KichThuoc;
ChuyenSlide.style.marginLeft = ‘-’ + Chuyen + ‘px’;
}
var slideIndex;
function showSlides() {
var i;
var slides = document.getElementsByClassName(“chuyen-slide”);
var dots = document.getElementsByClassName(“dot”);
for (i = 0; i < slides.length; i++) {
slides[i].style.display = “none”;
}
for (i = 0; i < dots.length; i++) {
dots[i].className = dots[i].className.replace(" active","");
}
slides[slideIndex].style.display = “block”;
dots[slideIndex].className += " active";
slideIndex++;
if (slideIndex > slides.length - 1) {
slideIndex = 0
}
setTimeout(showSlides, 5000);
}
showSlides(slideIndex = 0);
function currentSlide(n) {
showSlides(slideIndex = n);
}


#5

đây là toàn bộ mã js của e ạ


#6

image
Còn đây là file html của e ạ