Mọi người chỉ giúp em 1 style có thể áp dụng vào thử thách này với


#1


#2

Chào bạn, bạn tham khảo thêm ví dụ này nhé
https://www.w3schools.com/cssref/tryit.asp?filename=trycss3_nth-child_odd_even