Thắc mắc thử thách 2


#1

// Thử thách 02.2
// Viết đoạn mã javascript và đưa vào trang web để khi chạy nó sẽ in ra tất cả các thuộc tính
// của đối tượng document ra cửa sổ Console.

var html = document.querySelector(“html”);
console.log("---------------------------This is HTML---------------------------");
for (var i in html) {
console.log(i);
}
var head = document.querySelector(“head”);
console.log("---------------------------This is Head---------------------------");
for (var i in head) {
console.log(i);
}
var meta = document.querySelector(“meta”);
console.log("---------------------------This is Meta---------------------------");
for (var i in meta) {
console.log(i);
}
var title = document.querySelector(“title”);
console.log("---------------------------This is Title---------------------------");
for (var i in title) {
console.log(i);
}
var body = document.querySelector(“body”);
console.log("---------------------------This is Body---------------------------");
for (var i in body) {
console.log(i);
}
var div = document.querySelector(“div”);
console.log("---------------------------This is Div---------------------------");
for (var i in div) {
console.log(i);
}
var paragraph = document.querySelector(“p”);
console.log("---------------------------This is Paragraph---------------------------");
for (var i in paragraph) {
console.log(i);
}
var heading = document.querySelector(“h1”);
console.log("---------------------------This is Heading---------------------------");
for (var i in heading) {
console.log(i);
}
var UList = document.querySelector(“ul”);
console.log("---------------------------This is UL---------------------------");
for (var i in UList) {
console.log(i);
}
var LI = document.querySelector(“li”);
console.log("---------------------------This is Li---------------------------");
for (var i in LI) {
console.log(i);
}

Mọi người và mentor cho em hỏi là phần thử thách này em làm như vậy là chính xác và hợp lý chưa ạ, Em cảm ơn.


#2

@ThuNK_91 e chỉ cần dùng vòng lặp, lặp qua các thuộc tính của document và in ra là đúng rồi. Không cần làm từng cái như e viết nhé :wink: