Thêm, xoá, sửa một Node trong cây DOM


#1

khi mình chạy console.log trên trình duyệt thì vẫn lây node của thẻ div ra được nhưng chạy trên file .html thì báo lỗi như trong hình.


#2

Khi em chạy console trên trình duyệt, có nghĩa là trình duyệt đã render ra cây DOM xong, tức là body đã có các node của nó thì em lấy lastElementChild được (vì lý do này nên thẻ script thường đặt cuối thẻ body), nhưng khi em chạy trực tiếp file .html như em nói, thì tức là file .html sẽ chạy lần lượt từ trên xuống dưới, đoạn mã script của em sẽ chạy trước (tức là node body chưa chạy và chưa có nội dung gì), chính vì vậy đoạn mã script chưa lấy được lastElementChild như thông báo lỗi. :wink:


#3

Em để đoạn mã script ở cuối cùng trong thẻ body khi em chạy document.body.lastElementChild sẽ chọn node script không chọn node div thứ 2 trong thẻ body.


#4

Đúng rồi em. Vì script mới chính là lastElementChild trong body mà. :grin::grin:


#5

firstElementChild nhận thẻ div đầu tiên, lastElementChild lấy thẻ div cuối cùng vậy làm sao để lấy div giữa ra nhỉ.


#6

Em xem lại kiến thức trong bài nhé. Có đề cập đến việc di chuyển đến các element anh em đó…:blush::blush: