Thử thách 03 - Hiểu về Cookie


#1

Ở thử thách 03 cái phần mà “đếm thử có bao nhiêu request và bao nhiêu response xảy ra. Đó là những request tới địa chỉ nào?” mọi người cho em hỏi là khi nào thì ta tính là request thành công để liệt kê nó ra ạ. Ẹm cảm ơn


#2

@ThuNK_91 E có thể đếm cả request thành công và thất bại luôn. Mục đích của câu hỏi này là giúp tụi e có thể kiểm tra các request trong của sổ Network của Chrome Dev Tool