Thứ tự biên dịch code


#1

document.write(s/t + +radit);
var s = prompt(" Nhap quang duong");
var t = prompt(“Nhap thoi gian”);
var radit = prompt(“Ti le”);

Việc em viết dòng in lên màn hình trước khi khai báo biến có ảnh hưởng gì ạ.


#2

Theo mình thì nên ép kiểu cho nó


#3

Mình chuyển +radit thì có nghĩa chuyển từ chuỗi sang số, vẫn phải ép kiểu sao