Tổng số câu thi cho mỗi môn của MOS?


#1

Tuỳ đề mà sẽ có số lượng nhiệm vụ (task) khác nhau, nó dao động khoảng 18 - 42 câu. Và trong mỗi nhiệm vụ (task) có thể có nhiều yêu cầu. Dao động từ 1 - 3 yêu cầu.


#2

Các câu hỏi có tính thứ tự từ dễ đến khó không Mod?