Window.prompt khác gì so với prompt không?


#1

Bạn Triều hỏi về hàm prompt:

Cho em hỏi window.prompt khác gì so với prompt không?


#2

2 cái đó là 1 nhé Triều